blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Buitenpost
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Buitenpost Accountants

AaaBee Accountants B.V.
Kuipersweg 59A
9285SR  BUITENPOST
0511-543083

Er zijn administratiekantoren gevonden in Buitenpost Administratiekantoren

Kootstra
Kerkstraat 6
9285TB  BUITENPOST
0511-544442

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Buitenpost Assurantietussenpersonen

Kootstra Assurantien & Advies
Kerkstraat 6
9285TB  BUITENPOST
0511-544442

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Buitenpost Autoreparateurs

Siton Suzenaar
Kuipersweg 74A
9285SW  BUITENPOST
0511-543220

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Buitenpost Basisscholen

Ver. v. Prot. Chr. Basisond. in de Gemeente Achtkarspelen
Ried 11
9285KK  BUITENPOST

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Buitenpost Bloemisten

Hedera Bloemen- en Dierenspeciaalzaak
Kerkstraat 7
9285TA  BUITENPOST
0511-541084

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Buitenpost Boekenspecialisten

The Read Shop
Nijenstein 5-7
9285NV  BUITENPOST
0511-541309

Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Buitenpost Bouwmarkten

Reitsma
Voorstraat 50
9285NT  BUITENPOST
0511-541980

Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Buitenpost Cafes

Twaspan
Kerkstraat 34-40
9285TB  BUITENPOST
0511-542564

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden

Er zijn computerwinkels gevonden in Buitenpost Computerwinkels

Heide Automatisering
De Barrage 46
9285SM  BUITENPOST
0511-840991

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Buitenpost Dakdekkers-dakconstructeurs

Menno Graansma
West 42
9285WC  BUITENPOST
0511-544450

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Buitenpost Economisch-adviesbureaus

Pilat
Voorstraat 1
9285NM  BUITENPOST
0511-543842

Er zijn fietswinkels gevonden in Buitenpost Fietswinkels

Fietsplus Buitenpost
Kerkstraat 50
9285TB  BUITENPOST
0511-543611

Er zijn fitnesscentra gevonden in Buitenpost Fitnesscentra

Fitness Centrum Body-Line
De Schepperstraat 2A
9285PH  BUITENPOST
0511-542514

Er zijn fotografen gevonden in Buitenpost Fotografen

Buwalda Fotografie
Voorstraat 11
9285NM  BUITENPOST
0511-541340

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Buitenpost Goederenvervoer

Beerda Transport V.O.F.
Akkelei 3
9285KA  BUITENPOST
0511-446102

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden

Er zijn hardware-consultants gevonden in Buitenpost Hardware-consultants

Klapwijk Dienstverlening
Kalmoes 3
9285LE  BUITENPOST
0511-544567

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Buitenpost Hondentrimsalons

SA-BA-Dť
Oude Dijk 22
9285XA  BUITENPOST

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Buitenpost Hoveniersbedrijven

Douma
West 33
9285WB  BUITENPOST
0511-543870

Er zijn incassobureaus gevonden in Buitenpost Incassobureaus

Hofstee Gerechtsdeurwaarder-Incasso
Kuipersweg 74C
9285SW  BUITENPOST

Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden

Er zijn juweliers gevonden in Buitenpost Juweliers

Frans Kok Juwelier
Kerkstraat 26
9285TB  BUITENPOST
0511-542231

Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden
Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Buitenpost Kinderopvang

Achtkarspelen
Kerkstraat 11
9285TA  BUITENPOST
0511543017

Er zijn klusbedrijven gevonden in Buitenpost Klusbedrijven

Kema V.O.F.
Pijlkruid 17
9285LL  BUITENPOST
0511-543565

Er zijn koeriers gevonden in Buitenpost Koeriers

Kolthof Koerier Buitenpost KKB
Parcours 37
9285SE  BUITENPOST

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden
Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden

Er zijn loodgieters gevonden in Buitenpost Loodgieters

Bremer & Zn.
Voorstraat 25
9285NN  BUITENPOST
0511-541756

Er zijn makelaars gevonden in Buitenpost Makelaars

Jacqueline Nome Makelaardij
Voorstraat 49
9285NP  Buitenpost
0511-541178

Er zijn maneges gevonden in Buitenpost Maneges

Hester Klompmaker
Egypte 18B
9285WX  BUITENPOST
0511-540007

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Buitenpost Metselaars

Kazimier Metselwerken
De Voorzoom 8
9285MP  BUITENPOST

Er zijn meubelmakers gevonden in Buitenpost Meubelmakers

Haas Houtbouw
West 80
9285WD  BUITENPOST
0511-541049

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Buitenpost Meubelzaken

Kapenga Meubelshowroom
Voorstraat 6
9285NS  BUITENPOST
0511-542015

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Buitenpost Motorfietswinkels

Thijs Hut
De Zeilen 16
9285MJ  BUITENPOST
0511-542617

Er zijn notarissen gevonden in Buitenpost Notarissen

Palstra Veerman Notarissen
Voorstraat 36
9285NS  BUITENPOST
0511-542115

Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden

Er zijn opticiens gevonden in Buitenpost Opticiens

Groeneveld opticiens
Voorstraat 37
9285NN  BUITENPOST
0511-542739

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Buitenpost Organisatie-adviesbureaus

Oosten Management
Simke Kloostermanstraat 5
9285PR  BUITENPOST
0511-542893

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Buitenpost Participatiemaatschappijen

Brandsma Veenstra
De Zeilen 65
9285MN  BUITENPOST
0511-540820

Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Buitenpost Postorderbedrijven

Rodicť
Kruirad 29
9285MT  BUITENPOST
0511-540589

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Buitenpost Projectontwikkelaars

Piersma Onderhoudswerkzaamheden
West 34
9285WC  BUITENPOST
0511-541784

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Buitenpost Publicrelationbureaus

Taal & Digitaal
De Spil 9
9285VJ  BUITENPOST
0511-541144

Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Buitenpost Religieuze-organisaties

Christengemeente Buitenpost
De Lange Schoor 36
9285MC  BUITENPOST

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Buitenpost Schilders

Kramer & Zn.
Oost 29
9285XK  BUITENPOST
0511-541912

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Buitenpost Sociaal-cultureel-werk

Sociaal Cultureel Werk Buitenpost
Schoolstraat 31
9285NE  BUITENPOST

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Buitenpost Software-producenten

Loosdrecht Machine Vision
De Taats 4
9285ME  BUITENPOST
0511-542828

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Buitenpost Speelgoedwinkels

Henk Laanstra
Kerkstraat 24
9285TB  BUITENPOST
0512-352345

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Buitenpost Sport-speciaalzaken

V & B Sport
Christinastraat 4
9285TM  BUITENPOST
0511-541635

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Buitenpost Stedebouwkundig-adviesbureaus

Jansma en Van Dijk B.V.
West 26
9285WC  BUITENPOST
0511-541035

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Buitenpost Stukadoren

AlroStuc
Scheltingastraat 37
9285PD  BUITENPOST
0511-540858

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden

Er zijn tandartsen gevonden in Buitenpost Tandartsen

Wal B.V.
Groenkamp 1
9285SZ  BUITENPOST
0511-542162

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Buitenpost Tandtechnische-bedrijven

Dijken Tandtechniek
Bernhardlaan 10
9285TT  BUITENPOST
0511-544138

Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Buitenpost Tegelzetters

Minnema
Nyckle Haismastraat 10
9285RP  BUITENPOST

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden

Er zijn textiel-winkels gevonden in Buitenpost Textiel-winkels

Tapijtcentrum Lippe Lap Buitenpost B.V.
Voorstraat 6
9285NS  BUITENPOST
0512-517720

Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Buitenpost Timmermannen

Oldenburger
Einsteinstraat 3A
9285WN  BUITENPOST
0511-541032

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Buitenpost Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Buitenpost
Eringalaan 19
9285TP  BUITENPOST

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Buitenpost Uitzendbureaus

Start Uitzendbureau
Stationsstraat 2
9285NH  BUITENPOST
0511-543113

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Buitenpost Veeteelt-diensten

Veeservice Johannes Kloosterman
Lutkepost 7
9285XD  BUITENPOST
0511-453296

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Buitenpost Verzorgingshuizen

Wiersma-Reitsma-Stichting
Herbranda 1
9285NR  BUITENPOST
0511541311

Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Buitenpost Webdesigners

Smellesid
West 70
9285WD  BUITENPOST
0511-540171

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Buitenpost Woningbouwverenigingen

Achtkarsoelen
Zwanebloem 5
9285LZ  BUITENPOST
0511-549511

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Buitenpost Woningstoffeerderijen

Keuning
De Lange Schoor 2
9285MC  BUITENPOST
0511-541132

Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid